โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,872 คน

ขยายผลเพิ่ม

รายละเอียด

5,972 ต้น

ที่ปลูกไปแล้ว

รายละเอียด

129 กิจกรรม

นวัตกรรม

รายละเอียด

9,600 กก./ปี

ลดขยะ

รายละเอียด

แผนที่

พิกัดการขยายผล พิกัดการขยายผล

ข้อมูลการปลูกป่า

กราฟแสดงผล การปลูกป่าพื้นที่สีเขียว
ตารางแสดงผล การปลูกป่าพื้นที่สีเขียว
ที่ การปลูกป่าพื้นที่สีเขียว จำนวนต้น
1. ป่าธรรมชาติ 28,713
2. ป่าเศรษฐกิจ 647
3. ป่าในเมือง 3,297
รวม 32,756

การเพิ่มก๊าซอ๊อกซิเจน

กราฟแสดงผล การเพิ่มก๊าซอ๊อกซิเจน
ตารางแสดงผล การเพิ่มก๊าซอ๊อกซิเจน
ที่ ก๊าซ ปริมาณ
1. อ๊อกซิเจน 28,713
2. คาร์บอนมอนออกไซด์ 647