โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,872 คน

ขยายผลเพิ่ม

รายละเอียด

5,972 ต้น

ที่ปลูกไปแล้ว

รายละเอียด

129 กิจกรรม

นวัตกรรม

รายละเอียด

9,600 กก./ปี

ลดขยะ

รายละเอียด

แผนที่

พิกัดการขยายผล พิกัดการขยายผล

ข้อมูลการลดขยะ

กราฟแสดงผล ข้อมูลการลดขยะ
ตารางแสดงผล ข้อมูลการลดขยะ
ที่ ไตรมาส จำนวน(กก.)
1. ไตรมาสที่ 1 28,713
2. ไตรมาสที่ 2 647
3. ไตรมาสที่ 3 3,297
3. ไตรมาสที่ 4 3,297
รวม 32,756

ข้อมูลการคัดแยกขยะ

ตารางแสดงผลการแยกขยะ
ที่ การคัดแยกขยะ ปริมาณจำนวนที่ลด
1. โรงเรียนที่มีการแยกขยะ 28,713
2. โรงเรียนที่ไม่มีการแยกขยะ 647