โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินแบบสอบถามรวมศูนย์แต่ละกิจกรรม ข้อมูลปี 2561

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ผลการประเมิน

กราฟแสดงผลการประเมินโครงการ

ตารางแสดงผลการประเมิน

ที่ หน่วยงาน รุ่น หัวข้อการประเมิน
การบริหารจัดการ กระบวนการ ทักษะฯ ความสุข ระดับ
1 ศรร.เชียงใหม่ 1 87.62 88.05 98.35 100 82.50
2 ศรร.เชียงใหม่ 2 82.22 87.27 87.45
3 ศรร.เชียงใหม่ 3 91.11 80 100.00
4 ศรร.เชียงใหม่ 4 93.33 98.18
5 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 1 87.22 89.55 86.67 100
6 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 2 86.67 87.27
7 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 3 88.33 90
8 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 4 82.22 89.09
9 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 1
10 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 2
11 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 3
12 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 4
13 ศรร.แม่ฮ่องสอน 1
14 ศรร.แม่ฮ่องสอน 2
15 ศรร.แม่ฮ่องสอน 3
16 ศรร.แม่ฮ่องสอน 4
17 ศรร.น่าน 1
18 ศรร.น่าน 2 86.67 85.45
19 ศรร.น่าน 3
20 ศรร.น่าน 4
21 ศธส.เขาน้ำพุ 1 98.52 98.18 76.67 80 44.37
22 ศธส.เขาน้ำพุ 2 96.11 100
23 ศธส.เขาน้ำพุ 3 99.26 100
24 ศธส.เขาน้ำพุ 4 95.56 96.36 81.25 90
25 ศรร.ตาก 1 97.78 98.18
26 ศรร.ตาก 2
27 ศรร.ตาก 3
28 ศรร.ตาก 4
29 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 1
30 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 2
31 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 3
32 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 4
33 ศธส.ราชบุรี 1 93.7 99.24 97.33 100 96.60
34 ศธส.ราชบุรี 2 96.67 98.7 95.33 100 96.76
35 ศธส.ราชบุรี 3 96.83 99.22 99.83 100 97.59
36 ศธส.ราชบุรี 4 86.67 89.09 93.67 100 98.24
37 ศธส.เขาสอยดาว 1 78.37 88.24 90.36 100 97.53
38 ศธส.เขาสอยดาว 2 82.02 86.61 92.39 95 94.26
39 ศธส.เขาสอยดาว 3 82.22 80
40 ศธส.เขาสอยดาว 4
41 ศธส.เขาเขียว 1 85.11 89.27 83.42 98
42 ศธส.เขาเขียว 2
43 ศธส.เขาเขียว 3
44 ศธส.เขาเขียว 4
45 ศธส.ลำปาว 1 85 88.18 99.18 100 97.33
46 ศธส.ลำปาว 2 85.4 90.91 95.96
47 ศธส.ลำปาว 3 77.78 96.36 96.88
48 ศธส.ลำปาว 4 95.56 100
49 ศธส.ห้วยกุ่ม 1
50 ศธส.ห้วยกุ่ม 2
51 ศธส.ห้วยกุ่ม 3
52 ศธส.ห้วยกุ่ม 4
53 ศรร.ยโสธร 1
54 ศรร.ยโสธร 2 82.22 86.36 90.7 85 100.00
55 ศรร.ยโสธร 3 81.78 78.91 47.63 11.98 100.00
56 ศรร.ยโสธร 4 95.56 100
57 ศธส.อุบลราชธานี 1 89.4 93.57 97.58 97.5 97.93
58 ศธส.อุบลราชธานี 2 91.45 96.78 87.75 90 99.17
59 ศธส.อุบลราชธานี 3 96.44 100 80.83 92.5 92.59
60 ศธส.อุบลราชธานี 4 93.7 94.85 83.75 95
61 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 1 95.56 100
62 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2
63 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 3
64 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 4 100 100
65 ศธส.นครนายก 1
66 ศธส.นครนายก 2
67 ศธส.นครนายก 3
68 ศธส.นครนายก 4
69 ศธส.บึงบอระเพ็ด 1
70 ศธส.บึงบอระเพ็ด 2
71 ศธส.บึงบอระเพ็ด 3
72 ศธส.บึงบอระเพ็ด 4
73 ศธส.พิษณุโลก 1 81.27 87.86 89.25 95 88.79
74 ศธส.พิษณุโลก 2 83.33 93.64 90.58 100 93.06
75 ศธส.พิษณุโลก 3 84.89 95.27 92.5 100 96.30
76 ศธส.พิษณุโลก 4 89.78 88.36 92.33 100 91.05
77 ศธส.สระบุรี 1 78.52 85.25
78 ศธส.สระบุรี 2 85.56 88.18
79 ศธส.สระบุรี 3 82.22 89.55
80 ศธส.สระบุรี 4 82.22 98.18
81 ศธส.ห้วยขาแข้ง 1 87.88
82 ศธส.ห้วยขาแข้ง 2 87.96
83 ศธส.ห้วยขาแข้ง 3
84 ศธส.ห้วยขาแข้ง 4
85 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 1
86 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 2
87 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 3
88 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 4
89 ศธส.เขาช่อง 1 80 85.45 90.83 100
90 ศธส.เขาช่อง 2 93.33 98.18 93.75 100 70.37
91 ศธส.เขาช่อง 3 71.11 81.82 85.83 100
92 ศธส.เขาช่อง 4 71.11 85.45
93 ศธส.นครศรีธรรมราช 1 82.22 90.91
94 ศธส.นครศรีธรรมราช 2
95 ศธส.นครศรีธรรมราช 3 73.33 87.27 81 83.5 84.53
96 ศธส.นครศรีธรรมราช 4
97 ศธส.ทะเลน้อย 1 88.89 98.79 89.07 100
98 ศธส.ทะเลน้อย 2
99 ศธส.ทะเลน้อย 3
100 ศธส.ทะเลน้อย 4
101 ศธส.เขาพระแทว 1 85.93 90.1 93.33 90 86.05
102 ศธส.เขาพระแทว 2 91.48 92.12 94.31 100 96.05
103 ศธส.เขาพระแทว 3 93.78 99.64 59.17 60 96.36
104 ศธส.เขาพระแทว 4 91.67 89.55 58.42 60 97.96
105 ศธส.ทะเลสาบ สงขลา 1 93.33 97.27 77.5 97.5 76.88
106 ศธส.ทะเลสาบ สงขลา 2 100 100 77.5 87.5 79.24
107 ศธส.ทะเลสาบ สงขลา 3 88.89 90.91 86.67 95 80.99
108 ศธส.ทะเลสาบ สงขลา 4 95.56 100 91.25 95 83.67
109 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 1 95.56 94.55 56.25 56.25 91.20
110 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 2 84.72 88.18 58.17 58.17 93.06
111 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 3 88 90.55 49.5 49.5 91.48
112 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 4 94.44 92.42 52.75 52.75 85.63
113 ศธส.หาดใหญ่ 1 79.26 88.48 52.75 69 80.35
114 ศธส.หาดใหญ่ 2 84.72 88.18 59.75 60 92.08
115 ศธส.หาดใหญ่ 3 87.41 90.3 52.33 60 82.56
116 ศธส.หาดใหญ่ 4 76.11 79.09 59.58 62 90.16
117 ศธส.เขาท่าเพชร 1
118 ศธส.เขาท่าเพชร 2
119 ศธส.เขาท่าเพชร 3
120 ศธส.เขาท่าเพชร 4
ภาพรวม 48.36 50.58 28.89 30.55 31.49