โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินแบบสอบถาม ข้อมูลปี 2561

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวมแต่ละกิจกรรมของ ทั้งประเทศ

ผลการประเมิน

กราฟแสดงผลการประเมินโครงการ

รายละเอียดผลการประเมิน

กิจกรรมที่กิจกรรมผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ
1บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง30.98
2สูตรปุ๋ยพระราชทาน30.03
3พืชในท้องถิ่นของหนู31.54
4หม่อนไหมสารพัดประโยชน์23.86
5การแปรรูปอาหาร30.65
6พลังสหกรณ์31.33
7คุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า31.27
8ป่าไม้ในประเทศไทย30.84
9โซ่อาหาร30.61
10สายใยอาหาร30.45
11โลกใบเล็ก31.11
12สร้างป่า สร้างรายได้30.72
13ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม31.03
14การจัดการขยะเพื่อโลกสวย30.72
15Waste to Forest ขยะไปไหน30.61
16เรื่องเล่าจากป่า30.83
17สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน31.25
18เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี We Grow30.70