โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินผลโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำชี้แจง

1) การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงาน การจัดการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดโครงการฯ โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ ง่าย และเหมาะสมกับ Active learning ในการประเมิน


2) เครื่องมือการประเมินครั้งนี้ มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย
  1. แบบสอบถาม
  2. แบบสังเกตพฤติกรรม
  3. แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน

แบบสอบถาม สำหรับครูพี่เลี้ยง/วิทยากร/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ศูนย์ ใช้ประเมินภาพรวมของโครงการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม สำหรับครูพี่เลี้ยงใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่าย ฯ โดยพิจารณาจากพฤติกรรม 5 ด้าน คือ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง ด้านตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ด้านตระหนักต่อสังคม และด้านการจัดการตัวเอง รวมถึงด้านความสุขในการเรียนรู้ รวม 14 ข้อ

แบบประเมินระดับการเรียนรู้ของเยาวชน สำหรับเยาวชนใช้ประเมินระดับการเรียนรู้ที่ได้รับจากวิทยากร โดยใช้วัสดุที่มีสี เช่น ลูกปัดสีเขียว ลูกปัดสีส้ม ลูกปัดสีชมพู จำนวน 3 สีต่อฐานการเรียนรู้ โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดเตรียมไว้ให้สำหรับเยาวชนก่อนไปเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้ประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้แนวคำถาม (เพียง 1 คำถาม ที่สอดคล้องกับรายการประเมิน) ถามเยาวชน เมื่อเสร็จสิ้นฐานการเรียนรู้นั้น ๆ โดยให้เยาวชนเป็นผู้ประเมินระดับการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมีค่าระดับการเรียนรู้ ดังนี้

  • สีเขียว ระดับมาก
  • สีส้ม ระดับกลาง
  • สีชมพู ระดับน้อย

โดยให้นักเรียนนำลูกปัดนี้จะประเมินค่าระดับการเรียนรู้ในฐานนั้น ๆ นำไปใส่ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้

หลังการจัดกิจกรรม ให้ผู้ประเมินส่งผลการประเมินผ่านทางระบบ เพื่อประเมินผลในระดับประเทศ

หมายเหตุ
  1. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามตารางได้ ให้ศูนย์ (ศธส./ศรร.)สามารถปรับกิจกรรมและ รายการประเมินให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ได้ โดยเพิ่มเติมกิจกรรมและ รายการประเมิน หรือถ้ามีการบูรณาการกิจกรรมให้ระบุลงในแบบบันทึก
  2. กรณีไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ลูกปัด 3 สี สำหรับการประเมินระดับการเรียนรู้ฯ ได้ ให้ประยุกต์ตามความเหมาะสม แต่ให้คง concept การประเมินที่ต้องการให้จำแนก ระดับการเรียนรู้ของเยาวชนเป็น 3 ระดับ
  3. การประเมินระดับการเรียนรู้ฯ ปัจจัยสำคัญ คือ เทคนิคการตั้งคำถาม ที่สะท้อนระดับการเรียนรู้ของเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้