โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินแบบสอบถาม ข้อมูลปี 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวมแต่ละกิจกรรมของ ทั้งประเทศ

ผลการประเมิน

กราฟแสดงผลการประเมินโครงการ

รายละเอียดผลการประเมิน

กิจกรรมที่กิจกรรมผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ
1บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง91.20
2สูตรปุ๋ยพระราชทาน90.68
3พืชในท้องถิ่นของหนู92.41
4หม่อนไหมสารพัดประโยชน์92.27
5การแปรรูปอาหาร92.93
6พลังสหกรณ์93.01
7คุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า92.55
8ป่าไม้ในประเทศไทย92.24
9โซ่อาหาร93.95
10สายใยอาหาร93.73
11โลกใบเล็ก93.15
12สร้างป่า สร้างรายได้92.52
13ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม95.43
14การจัดการขยะเพื่อโลกสวย94.20
15Waste to Forest ขยะไปไหน93.48
16เรื่องเล่าจากป่า95.24
17สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน95.43
18เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี We Grow94.64
This is a $string with my $name in it.s This is a cup with my coffee in it.s