โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินแบบสอบถามรวมศูนย์แต่ละกิจกรรม ข้อมูลปี 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ผลการประเมิน

totla_Eva1 : 19922/23490
กราฟแสดงผลการประเมินโครงการ

ตารางแสดงผลการประเมิน

ที่ หน่วยงาน รุ่น หัวข้อการประเมิน
การบริหารจัดการ กระบวนการ ทักษะฯ ความสุข ระดับ
1 ศรร.เชียงใหม่ 1 91.85 95.56 100.00 100.00 0.00
2 ศรร.เชียงใหม่ 2 87.41 91.67 0.00 0.00 0.00
3 ศรร.เชียงใหม่ 3 85.00 86.67 0.00 0.00 0.00
4 ศรร.เชียงใหม่ 4 92.59 98.33 0.00 0.00 0.00
5 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ศธส.เชิงดอยสุเทพ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 1 77.78 78.33 0.00 0.00 0.00
10 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 2 83.29 86.52 90.25 98.31 60.77
11 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 3 83.89 87.08 93.33 100.00 0.00
12 ศธส.ถ้ำน้ำลอด 4 82.83 86.06 81.33 92.00 60.90
13 ศรร.แม่ฮ่องสอน 1 0.00 0.00 88.33 100.00 0.00
14 ศรร.แม่ฮ่องสอน 2 81.11 86.20 88.14 98.31 52.64
15 ศรร.แม่ฮ่องสอน 3 82.12 80.40 82.49 86.44 53.83
16 ศรร.แม่ฮ่องสอน 4 83.19 85.42 85.42 90.83 58.43
17 ศรร.น่าน 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ศรร.น่าน 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ศรร.น่าน 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 ศรร.น่าน 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ศธส.น่าน 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 ศธส.น่าน 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 ศธส.น่าน 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 ศธส.น่าน 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 ศธส.เขาน้ำพุ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ศธส.เขาน้ำพุ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ศธส.เขาน้ำพุ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 ศธส.เขาน้ำพุ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 ศรร.ตาก 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 ศรร.ตาก 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 ศรร.ตาก 3 83.89 85.56 86.94 87.50 0.00
32 ศรร.ตาก 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 1 86.12 90.56 93.33 95.00 65.80
34 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 2 80.65 86.04 92.12 98.63 63.61
35 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 3 83.33 86.67 0.00 0.00 58.62
36 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์ 4 87.83 90.36 101.67 92.50 61.54
37 ศธส.ราชบุรี 1 89.78 93.83 95.49 100.00 0.00
38 ศธส.ราชบุรี 2 77.22 86.25 94.44 100.00 0.00
39 ศธส.ราชบุรี 3 96.39 98.33 0.00 0.00 0.00
40 ศธส.ราชบุรี 4 91.11 100.00 96.67 100.00 0.00
41 ศธส.เขาสอยดาว 1 75.00 80.25 73.61 85.83 61.48
42 ศธส.เขาสอยดาว 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 ศธส.เขาสอยดาว 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 ศธส.เขาสอยดาว 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 ศธส.เขาเขียว 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 ศธส.เขาเขียว 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 ศธส.เขาเขียว 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 ศธส.เขาเขียว 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 ศธส.ลำปาว 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 ศธส.ลำปาว 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 ศธส.ลำปาว 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 ศธส.ลำปาว 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 ศธส.ห้วยกุ่ม 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 ศธส.ห้วยกุ่ม 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 ศธส.ห้วยกุ่ม 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 ศธส.ห้วยกุ่ม 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 ศรร.ยโสธร 1 99.26 97.78 0.00 0.00 0.00
58 ศรร.ยโสธร 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 ศรร.ยโสธร 3 71.67 72.92 0.00 0.00 0.00
60 ศรร.ยโสธร 4 91.11 96.67 0.00 0.00 0.00
61 ศธส.อุบลราชธานี 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 ศธส.อุบลราชธานี 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 ศธส.อุบลราชธานี 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 ศธส.อุบลราชธานี 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 1 95.00 94.17 81.57 83.17 0.00
66 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 ศธส.นครนายก 1 50.00 50.00 92.37 99.15 62.46
70 ศธส.นครนายก 2 0.00 0.00 0.00 0.00 64.09
71 ศธส.นครนายก 3 90.07 89.61 0.00 0.00 0.00
72 ศธส.นครนายก 4 93.48 94.78 0.00 0.00 0.00
73 ศธส.บึงบอระเพ็ด 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 ศธส.บึงบอระเพ็ด 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 ศธส.บึงบอระเพ็ด 3 92.06 88.57 0.00 0.00 0.00
76 ศธส.บึงบอระเพ็ด 4 93.93 92.78 100.00 100.00 0.00
77 ศธส.พิษณุโลก 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 ศธส.พิษณุโลก 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 ศธส.พิษณุโลก 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 ศธส.พิษณุโลก 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 ศธส.สระบุรี 1 87.27 90.61 93.10 89.66 54.92
82 ศธส.สระบุรี 2 88.72 91.54 94.93 100.00 0.00
83 ศธส.สระบุรี 3 82.22 84.00 92.31 100.00 0.00
84 ศธส.สระบุรี 4 77.78 80.00 0.00 0.00 0.00
85 ศธส.ห้วยขาแข้ง 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 ศธส.ห้วยขาแข้ง 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 ศธส.ห้วยขาแข้ง 3 0.00 0.00 92.50 95.00 0.00
88 ศธส.ห้วยขาแข้ง 4 80.00 76.67 0.00 0.00 0.00
89 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 1 91.11 96.67 83.33 92.31 0.00
90 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 ศธส.เขาช่อง 1 58.41 77.14 90.14 93.33 66.67
94 ศธส.เขาช่อง 2 48.89 78.33 96.53 95.83 0.00
95 ศธส.เขาช่อง 3 57.78 78.33 98.61 100.00 66.67
96 ศธส.เขาช่อง 4 57.22 77.08 95.76 94.92 66.67
97 ศธส.นครศรีธรรมราช 1 91.85 93.33 95.14 100.00 61.11
98 ศธส.นครศรีธรรมราช 2 86.67 88.89 0.00 0.00 0.00
99 ศธส.นครศรีธรรมราช 3 88.00 89.00 97.36 100.00 60.93
100 ศธส.นครศรีธรรมราช 4 92.38 94.52 97.32 100.00 0.00
101 ศธส.ทะเลน้อย 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 ศธส.ทะเลน้อย 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 ศธส.ทะเลน้อย 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 ศธส.ทะเลน้อย 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 ศธส.เขาพระแทว 1 0.00 0.00 98.33 100.00 0.00
106 ศธส.เขาพระแทว 2 88.89 93.33 96.39 100.00 0.00
107 ศธส.เขาพระแทว 3 94.07 99.44 96.67 100.00 0.00
108 ศธส.เขาพระแทว 4 97.78 97.62 96.98 100.00 0.00
109 ศธส.ทะเลสาบสงขลา 1 85.00 87.50 89.58 87.50 0.00
110 ศธส.ทะเลสาบสงขลา 2 86.30 91.11 100.00 100.00 0.00
111 ศธส.ทะเลสาบสงขลา 3 83.56 90.33 95.83 100.00 0.00
112 ศธส.ทะเลสาบสงขลา 4 78.02 82.78 99.58 87.97 0.00
113 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 1 91.67 93.33 95.83 100.00 0.00
114 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 2 93.78 93.00 90.44 100.00 0.00
115 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 3 92.38 95.24 95.91 99.06 0.00
116 ศรร.หาดใหญ่ สงขลา 4 90.79 90.24 0.00 0.00 65.12
117 ศธส.หาดใหญ่ 1 88.00 88.33 90.28 100.00 0.00
118 ศธส.หาดใหญ่ 2 77.04 83.33 93.06 100.00 0.00
119 ศธส.หาดใหญ่ 3 84.81 87.50 95.44 100.00 0.00
120 ศธส.หาดใหญ่ 4 79.26 88.33 95.90 100.00 0.00
121 ศธส.เขาท่าเพชร 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 ศธส.เขาท่าเพชร 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 ศธส.เขาท่าเพชร 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 ศธส.เขาท่าเพชร 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาพรวม 84.81 88.07 92.33 95.78 61.70