โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินแบบสอบถามรวมศูนย์แต่ละกิจกรรม ข้อมูลปี 2561

สรุปรายงานข้อมูล ภาพรวมทุกกิจกรรม

ผลการประเมิน

กราฟแสดงผลการประเมินโครงการ

รายละเอียดผลการประเมิน